Peter H. W. Hoijmakers
(English version below)

De schilderijen van Peter Hoijmakers (Belfeld, 1968) kenmerken zich door een overdaad aan barokke vormen, heldere kleuren, en materiaalexperimenten. Hoijmakers observeert de werkelijkheid en haalt daarbij elementen uit religie, straat- en popcultuur en verwerkt die tot een kleuren -en materialenorgie op monumentale formaten.

Zijn schilderijen gaan in belangrijke mate over het schilderen zelf; over hoe je in het spanningsveld tussen illusie, werkelijkheid en het materiaal, zaken ordent, noteert en interpreteert. Hoijmakers probeert in zijn schilderijen contrasten en spanning te creëren door elementen uit verschillende werelden tegen elkaar af te zetten. Bijvoorbeeld door combinaties van lage en hoge cultuur, expressief versus decoratief enz. Allen hebben zij op zich een eigen betekenis. Samengesteld probeert hij ze te transformeren tot een nieuwe logica.

In de perceptie van zijn schilderijen speelt het materiaalgebruik een grote rol. Zijn schilderijen zijn vrij ‘plat’ geschilderd. Maar in de ervaring ervan zijn ze heel fysiek. Sommige platte gedeeltes zijn opgebouwd uit velen lagen – soms wel centimeters dikke verf. Ook gebruikt hij concrete materialen zoals textiel, eierschalen enz. Zij dragen al een kunsthistorisch betekenis, maar Hoijmakers wil er ook nieuwe betekenissen aan toevoegen. Zoals bijvoorbeeld bij de eierschalen; ze gaan over de huid van het schilderij, maar ook over de kwetsbaarheid van de afgebeelde persoon.

Peter Hoijmakers probeert fysieke, schilderkunstige en psychologische realiteiten te combineren en hoopt daarmee transformaties te bereiken in de geest van de toeschouwer.

Peter H. W. Hoijmakers

The paintings of Peter Hoijmakers (Belfeld, 1968) are characterized by an abundance of baroque shapes, bright colors, and material experiments. Hoijmakers observes reality and thereby retrieves elements from religion, street and pop culture and processes it into an orgy of colors -and materials on a monumental format.

His paintings largely about painting itself; about how to note, interpret and arrange things in the field of tension between illusion, reality and the material.

Hoijmakers is trying to create contrasts and tension in his paintings by elements from different ‘worlds’ and set them against each other.
For example by combinations of low and high culture versus expressive decorative etc. They all have their own meaning in itself. Put together, he tries to transform them into a new logic.

In the perception of his paintings the use of materials play an important role.

His paintings are rather ‘flat’ painted. However, in their experience, they are quite physical.

Some flat parts are made up of many layers – sometimes centimeters thick paint. He also uses concrete materials such as textiles, egg shells etc. Which carry already an art historical meaning , but Hoijmakers wants to add new meanings. Such as for example, with the egg shells; they tell something about the surface of the painting as well as about the vulnerability of the person depicted.

Peter Hoijmakers tries to combine physical, painterly and psychological realities and hopes thereby to achieve transformations in the mind of the beholder.